Giften aan Evangeliegemeente De Regenboog Zuid zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Regenboog Zuid heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. Onderstaande vind je de financiële gegevens, zoals iedere ANBI deze online moet publiceren.

 1. Naam van de instelling
  Evangeliegemeente De Regenboog Zuid
 2. RSIN/fiscaal nummer
  859600026
 3. Contactgegevens
  De Grote Pekken 11, 3901JB, Veenendaal
  Email: info@regenboogzuid.nl
  KvK: 73608653
 4. Doelstelling
  Betreffende Artikel 3 uit de statuten:
  De gemeente stelt zich ten doel:
 • Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn Heilige Geest.
 • Het eren en verheerlijken van God.
 • Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus.
 • Het beleven van onderlinge verbondenheid in en door Jezus Christus.
 • Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus, hen te dopen en elkaar te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de Heilige Geest.
 • Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in woord en daad.
 • De belijdenis van Jezus’ dood en opstanding als teken van Zijn liefde voor ons.
 1. Beleidsplan
  De leden van Evangeliegemeente De Regenboog Zuid verkondigen het evangelie van Jezus Christus tot redding en vernieuwing van mensen tot verheerlijking van God. Deze missie vertaalt zich in vijf concrete opdrachten:
 • Aanbidding – God liefhebben
 • Dienen – Je naaste liefhebben
 • Zending – Discipelen maken
 • Gemeenschap – Doopt hen
 • Discipelschap – Leert hen onderhouden

De gemeente tracht haar doel te bereiken door Gods Woord in alles centraal te stellen. Dit gebeurt onder andere door:

 • Het houden van samenkomsten;
 • Het houden van kringen;
 • Het geven van Bijbelonderwijs;
 • Te evangeliseren;
 • Het verlenen van pastorale zorg;
 • Alle andere wettige en passende middelen.
 1. Bestuurssamenstelling
  De gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam bestaande uit meerdere oudsten.
 2. Beloningsbeleid
  Geen van de bestuurders ontvangen een beloning.
 3. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Zie deze site
 4. Financiële verantwoording
 • De Regenboog Zuid zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
 • Aan de gemeenteleden wordt via een vrijwillige gift en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente.
 • Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de gemeentelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur, apparatuur, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie. Tevens worden gelden besteed zending, diaconaat en giften aan goede doelen.

 

  In 2018 was De Regenboog Zuid nog een onderdeel van Evangeliegemeente De Regenboog en viel daarom onder haar ANBI-regeling. 

 

    Staat-van-baten-en-lasten-2017-Evangeliegemeente-de-Regenboog