Missie, Visie en Cultuur

Wij zijn een gemeente waarin God geeerd wordt, Zijn Zoon Jezus Christus Heer is en de Heilige Geest de ruimte krijgt om Zijn werk te doen

Missie: Waar we voor staan

We staan open om mensen te ontvangen. Ook mensen die op zoek zijn en nog niet geloven in Jezus als hun Verlosser. Wanneer zij binnenkomen in de gemeente, dan worden zij van harte opgenomen. Ze worden onderwezen in de Bijbelse waarheden en worden gestimuleerd en geholpen in het volgen van Jezus. De gemeenteleden vormen samen een betrokken gemeenschap.

Discipelschap vinden we belangrijk, zodat mensen vanuit hun relatie met God gaan groeien in geloof en dit uitwerken in alle aspecten van hun leven. We willen dit discipelschap als gemeente ook samen beleven door (van) elkaar te leren, te bemoedigen en voor elkaar te bidden.

We verlangen ernaar dat mensen kunnen groeien en ontwikkelen en we zenden mensen uit, om in hun eigen omgeving en op andere plekken de liefde van Jezus uit te dragen in woord en daad. Zo kunnen wij als gemeenschap een belangrijke bijdrage leveren aan mensenlevens en andere geloofsgemeenschappen en daarmee aan Gods Koninkrijk.

We geloven dat God in de gemeente herstel en bevrijding in mensenlevens wil brengen en daar zetten we ons voor in.

Visie: Waar we voor gaan

De volgende vier onderdelen vatten de kern van onze visie samen. Dit is wat wij als Evangeliegemeente Regenboog Zuid, als gemeente van Christus, willen zijn

Huis van herstel
Mensen worden hersteld en bevrijd en leren leven in vrijheid

Huis van discipelschap
Mensen leren om Jezus na te volgen in hun leven en leren wat hun identiteit in Christus is

Huis van aanbidding
Mensen verheerlijken God in en door hun leven, want alles is voor Hem en door Hem

Huis van missie
Mensen worden gezonden om het licht van Christus te brengen

Cultuur

Onze visie helpt ons om te bepalen welke dingen we doen en welke richting we opgaan. Het is echter niet alleen belangrijk wát we doen, maar ook hóe we dingen doen. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke cultuurwaarden gedefinieerd die in alle activiteiten bepalen hoe we met elkaar omgaan, onze taken uitvoeren en gemeente zijn. Voor evangeliegemeente de Regenboog Zuid zijn dit de volgende waarden: Liefde, Groei, Genade en Vreugde.

Liefde

Belangrijk vinden we liefde voor God; Vader, Zoon en Heilige Geest, voor Gods Woord en vanuit Zijn liefde voor ons, de liefde voor mensen. In Evangeliegemeente De Regenboog Zuid worden we gedreven door de liefde van God en Jezus en door de leiding van de Heilige Geest. Deze liefde kleurt alles wat we doen en hoe we onze missie en visie vormgeven.

Door de liefde die we vanuit Jezus ontvangen, willen we ook liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. Dit uit zich in toewijding, betrokkenheid, respect, verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar. We wijden ons aan elkaar toe in onze relaties en activiteiten en vertonen verantwoordelijk gedrag. We zijn betrokken bij elkaars leven. We tonen dienstbaarheid en hebben in alles wat we doen aandacht en respect voor elkaar

Groei

In de gemeente groeien mensen geestelijk in liefde voor God, Gods Woord en in liefde voor hun naasten. Ook groeien mensen in het kennen van God, in discipelschap en in het inzetten van de gaven die de Heilige Geest hen geeft. Er is ook ruimte voor groei in praktische kwaliteiten en vaardigheden, voor persoonlijke groei in karakter en de bestemming die God voor ieder heeft. We willen leven en groeien vanuit Woord en Geest. Er is ruimte voor geestelijke en praktische toerusting, we willen groei stimuleren en begeleiden.

Genade

We vinden het belangrijk dat we een genadevolle gemeente zijn en dat dit tot uiting komt in alle activiteiten en relaties in de gemeente. Genade voor elkaar: voor gemeenteleden en voor bezoekers.

Genade is een geschenk dat je eerst ontvangt en dan kunt doorgeven. Vormen van genade zijn vergeving en acceptatie. Eigenlijk is het je naaste liefhebben zoals jezelf. In onze gemeente worden mensen geaccepteerd en we bieden ruimte voor vrijheid en eigenheid. Bij genade hoort ook waarheid, de waarheid met elkaar delen in genade. In navolging van Jezus is onze houding van genade niet veroordelend, maar draagt deze bij aan groei en is deze in overeenstemming met de liefde voor God, Zijn Woord en mensen.

Vreugde

Vreugde is belangrijk in onze gemeente. Deze vreugde van Christus is een kenmerk van de Heilige Geest en uit zich in een bemoedigende en optimistische houding en plezier in wat we doen. Ook humor heeft een plaats in onze gemeente. Zoals de bijbel zegt: De vreugde van de Heer is je kracht